بررسی آگاهی، ‫عملکرد، آمادگی تجهيزاتی و دارویی در مواقع اورژانس‌هاي پزشكي در مطب‌های دندان‌پزشكان شهر یزد سال 1393

  • Alireza Nawab Azam Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Hossein Agha Aghili Associate Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Mahdossadat Firoozei Dental Student, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Akbar Hassanzadeh Food Security Research Center, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • علیرضا نواب اعظم استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
  • حسین آقاعقیلی دانشیار، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.
  • مهدالسادات فیروزئی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
  • اکبر حسن زاده کارشناس ارشد، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

چکیده

مقدمه: نحوه برخورد دندان‌پزشك با حوادث اورژانس در مطب‌ها بستگي به ميزان اطلاعات علمي و ميزان تجهيزات در دسترس آن‌ها دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی، ‫عملکرد و آمادگی تجهيزات دارویي در مواقع اورژانس‌هاي پزشكي در مطب‌های دندان‌پزشكان شهر یزد در سال 1393 انجام گردید.

مواد و روش‌‌ها: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، تعداد 100 نفر از دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد به‌صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند و پرسش‌نامه محقق‌ساخته در اختیار آن‌ها قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و آزمون‌های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون و ANCOVA، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: سابقه کار افراد مورد مطالعه حداقل 1 سال و حداکثر 34 سال بود. میانگین نمره آگاهی 16 ± 77، عملکرد 21 ± 70، میانگین تعداد تجویز دارو2 ± 5، میانگین تجهیزات اورژانسی 1 ± 2 به‌دست آمد. میانگین نمره آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان زن به‌طور معنادار بیشتر از مردان بود (001/0 >p value ). بین نمره آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (001/0 =p value  و 52/0 = r). بین سن و نمره آگاهی (43/0- = r و 001/0 >p value )، سن و نمره عملکرد (60/0- = r و 001/0 >p value)، سابقه کار و نمره آگاهی (48/0- = r و 001/0 >p value ) و سابقه کار و نمره عملکرد (59/0- = r و 001/0 >p value ) ارتباط معنادار معکوس به‌دست آمد. بین نمره آگاهی با تعداد دارو (56/0- = r و 06/0 >p value )، نمره آگاهی و تعداد تجهیزات (13/0= r و 16 /0 =p value )، نمره عملکرد با تعداد دارو (01/0 = r و 26/0 =p value ) و نمره عملکرد با تعداد تجهیزات (01/0 = r و 26/0 =p value )، رابطه معنادار وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومي شهر يزد در شرایط اورژانس خوب بود. در زمینه فوریت‌ها به‌خصوص در افرادی که سال‌های زیادی از فارغ‌التحصیلی آن‌ها می‌گذرد، به‌روزرسانی آگاهی و ارتقاء آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: آگاهی، اورژانس‌ها، عملکرد، دندان‌پزشک
چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
Nawab Azam A, Agha Aghili H, Firoozei M, Hassanzadeh A, نواب اعظمع, آقاعقیلیح, فیروزئیم, حسن زادها. بررسی آگاهی، ‫عملکرد، آمادگی تجهيزاتی و دارویی در مواقع اورژانس‌هاي پزشكي در مطب‌های دندان‌پزشكان شهر یزد سال 1393. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(6):477-89. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/855

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد