بررسی تغییرات pH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم

  • علیرضا فرهاد استاد، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بهناز برکتین استادیار، مرکز تحقیقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حجت صادقی استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آزاده خزایی زاده دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Alireza Farhad Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hojat Sadeghi Professor, Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Azadeh Khazaei Zadeh Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

قدمه: هیدروکسید‌کلسیم به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در درمان ریشه استفاده می شود. اثرات درمانی هیدروکسید‌کلسیم به یون‌های هیدروکسید و کلسیم تولید شده توسط آن بستگی دارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه pH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از هیدروکسید‌کلسیم در ترکیب با سه ناقل مختلف، در دو زمان 24 ساعت و 1هفته بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی، تاج 72 دندان تک کاناله انسانی قطع و پس از آماده‌سازی کانالها، روی سطح ریشه‌ها، ضایعه ایجاد شد، تمام سطوح بجز ضایعه‌های خارجی سیل گردید و ریشه‌ها در نرمال سالین غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها در 6 گروه آزمایشی و 2 گروه کنترل قرار داده شدند. کانال‌ها در گروه‌های آزمایشی با ترکیب هیدروکسید‌کلسیم و هر یک از سه ناقل کلرهگزیدین 2/0٪ (A: اندازه گیری پس از 24 ساعت :B اندازه گیری پس از 1 هفته)، هیپوکلریت سدیم 25/5٪ ( :C اندازه گیری پس از 24 ساعت و :D اندازه گیری پس از 1 هفته)و آب مقطر (:E اندازه گیری پس از 24 ساعت و :F اندازه گیری پس از 1 هفته) پر شدند. جهت آنالیز داده‌ها از آنالیز واریانس یکطرفه و دو طرفه در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد (05/0=α).

یافته‌ها: در مورد pH، گروه B تفاوت معنی‌داری با گروه D در یک هفته داشت (013/0=p) و در گروه‌های مربوط به هر ناقل، بجز گروه‌های C و D اثر زمان معنی‌دار بود )05/0p<). تغییرات غلظت یون کلسیم برای هر ناقل بین 24 ساعت و 1 هفته معنی‌دار بود )001/0p<) اما بین گروه‌های مختلف معنی‌دار نبود)05/0<p).

نتیجه‌‌گیری: ترکیب هیدروکسید‌‌کلسیم با کلرهگزیدین 2/0٪ به عنوان داروی پانسمان داخل کانال در یک هفته pH بالاتری از ترکیب هیدروکسید‌کلسیم با هیپوکلریت‌سدیم 25/5٪ در یک هفته ایجاد می‌کند. با گذشت زمان 1 هفته غلظت یون کلسیم در هر گروه افزایش نشان می دهد، اما بين دو زمان در هر گروه تفاوتي وجود ندارد.

كليد واژه‌ها: هیدروکسید‌کلسیم، هيپوكلريت سديم، ريشه دندان

چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
فرهادع, برکتینب, صادقیح, خزایی زادهآ, Farhad A, Barekatain B, Sadeghi H, Khazaei Zadeh A. بررسی تغییرات pH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):1-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/872

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد