بررسی تأثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته

  • سیف الله همت استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس، بندرعباس، ايران
  • فرزین سرکارات استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ايران
  • سید امید کیهان استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشكي یزد، يزد، ايران
  • فرانک جلالیان مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • ناصر ولایی كارشناس آمار، شورای پژوهشی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ايران
  • Saifolaah Hemmat Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Bandar Abbas University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  • Farzin Sarkarat Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Seyed Omid Keyhan Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Yazd university of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Faranak Jalalian Radiologist, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Naser Valaii Expert Statistics, Research Council, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته شایع است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم (OSTEORA) بر میزان درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه کـارآزمـایی بـالینی حاضر روی 30 بیمـار مراجعه کننده به بخش جراحی و دو کلینیک خصوصی جراحی شهر تهران در سال 91-1390 در مـحدودۀ سـنی 40-17 سـال که نیاز به خارج نمودن دندان عقل نهفته به صورت دو طرفه و با درجۀ سختی یکسان داشتند، انجام گرفت. در هر بیمار در یک طرف فک OSTEORA اضافه شد و در سمت دیگر (شاهد) هیچ ماده‌ای قرار داده نشد. در هر مورد تأثیر OSTEORA بر درد، التیام، خونریزی، Dry socket و عفونت در زمان‌های مختلف پس از جراحی به صورت دوسوکور بررسی و با آزمون‌هاي آماری من ویتنی و کای دو تحليل شد (05/0=α).

یافته‌ها: از 60 نمونه مورد بررسی، 28 نمونه جراحی مربوط به ماگزیلا و 32 نمونه بر روی مندیبل بود. میزان درد در دو گروه در ابتدای مطالعه و در فواصل بعدی پیگیری مشابه بود (4/0 =P) . بروز خونریزی در زمان‌های پیگیری در دو گروه مشابه بود (5/0 =P). میزان التیام ماگزیلا در روز سوم پس از جراحی در گروه شاهد 39/2±21/3 و در گروه مورد 17/2±42/2 (03/0=P) و در روز هفتم نیز به ترتیب 58/2±9/2 و 28/2±14/2 بود (03/0=P). میزان التیام در مندیبل در دو گروه در زمان‌های پیگیری مشابه بود (2/0= P). در هیچ یک از نمونه‌های مورد مطالعه Dry socket و عفونت مشاهده نشد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، استفاده از سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر بروز خونریزی و شدت درد پس از جراحـی دندان عقل نهفته تأثیر نداشت. در عین حال بر وضعیت التیام محل جراحی به ویژه در ماگزیلا موثر بود.

كليد واژه‌ها: عوارض جانبی؛ جراحی دندان، دندان نهفته، مولر سوم

چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
همتسا, سرکاراتف, کیهانسا, جلالیانف, ولایین, Hemmat S, Sarkarat F, Keyhan SO, Jalalian F, Valaii N. بررسی تأثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):12-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/873

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد