بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم

  • عباسعلی خادمی استاد، مرکز تحقیقات دندانپزشكي ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • الهام شادمهر استادیار، مرکز تحقیقات مواد دنداني، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • نعیمه خادمی دانشجوی دندانپزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Abbasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Elham Shadmehr Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Naeime Khademi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده است که میزان شکست بی‌حسی بلاک فک تحتانی در دندان‌های دچار التهاب برگشت‌ناپذیر پالپ شایع است. عوامل مختلفی برای شکست بی‌حسی عصب آلوئولار تحتانی در این گونه دندان‌ها ذکر شده است. در این مطالعه اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک در دندان‌هاي مولر اول و دوم فک تحتانی بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی بدون جهت، 90 بیمار دارای دندان‌های مولر اول و دوم مندیبل با التهاب برگشت‌ناپذیر پالپ مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تزریق بلاک از لیدوکائین 2 درصد با اپی نفرین100000/1 استفاده شد. مقیاسHeft-Parker Visual Analogue Scale (HPVAS)  برای اندازه‌گیری میزان درد بیمار به کار رفت. داشتن بی حسی لب وعدم پاسخ به حداکثر تحریک پالپ تستر بعد از 15 دقیقه دال بر ایجاد بی حسی بود. میزان درد بیمار قبل از شروع درمان، در حین تهیه حفره دسترسی و در حین ورود به پالپ اندازه گیری شد. داده‌ها وارد نرم‌افزارSPSS  نسخه 21 شدند و با آنالیزRepeated Measure ANOVA ، T-Test و Regression مورد ارزیابی قرار گرفتند (05/0= ∝).

یافته‌ها: در این مطالعه میزان شکست بی‌حسی بلاک فک تحتانی در دندان‌های دچار التهاب برگشت‌ناپذیر پالپ 22/62 درصد بود و متوسط طول دندان در بیمارانی که بلاک عصب آلوئولار تحتانی در آنها موفقیت‌آمیز بود 04/2 ± 45/21 میلی‌متر و در بیمارانی که بی‌حسی بلاک در آنها شکست خورده بود 43/2± 05/23 میلی متر محاسبه شد ( 002/0. P value=).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه حاضر، طول دندان می‌تواند عامل موثری در میزان شکست بی حسی عصب آلوئولار تحتانی باشد.

كليد واژه‌ها: بي‌حسي، التهاب پالپ، دندان، فك پايين
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
خادمیع, شادمهرا, خادمین, Khademi A, Shadmehr E, Khademi N. بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 16می2022];11(1):24-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/874

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد