توزيع فراواني الگوهاي مختلف ترکيبي سينوس پیشانی و تيغه بيني در زنان و مردان مراجعه کننده به یک مرکز بهداشتی-درمانی در شهر اصفهان

  • آرش قدوسی استادیار، گروه پزشکی قانونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • روشنک غفاری استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • نیما رحیم زاده دندانپزشک، اصفهان، ايران
  • آزاده رحمتی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • Arash ghodoosi Assistant Professor, Department of Forensic Medicine, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Roshanak Ghaffari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Nima Rahimzadeh DDS, Isfahan, Iran
  • Azadeh Rahmati Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: سینوس فرونتال و تیغه بینی دارای اشکال متفاوتی در میان افراد است به طوری‌که در دو قلوهای یک تخمکی هم سینوس‌های فرونتال متفاوتند. لذا هدف از این مطالعه  تعيين توزيع فراواني الگوهاي مختلف ترکيبي سينوس فرونتال و تيغه بيني در میان زنان و مردان مراجعه کننده به یک مرکز بهداشتی-درمانی در شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تصاویر واترز 198 شخص در رده سنی 20 الی 30 سال جمع‌آوری شد. سپس وضعیت سینوس فرونتال از نظر حضور یا فقدان سینوس، قرینگی یا ناقرینگی، نوع سپتوم و شکل حدود خارجی لبه فوقانی و وضعیت تیغه بینی بررسی و ثبت شد. اطلاعات بدست آمده از طریق آزمون کای- اسکوئر آنالیز شدند (05/0= α).

یافته‌ها: در کلیه افراد مورد مطالعه حضور سینوس به صورت دوطرفه مشاهده شد. همچنین بین جنس با حضور سپتوم بین سینوسی (53/0pvalue= )، قرینگی سینوس (35/0pvalue= )، وضعیت تیغه بینی (89/0pvalue= ) رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت. بین جنس و حضور دالبر در حدود خارجی لبه فوقانی سینوس راست وچپ ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (05/0>pvalue) به طوری که این شاخص در مردان بیشتر از زنان دیده شد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه حاضر، الگوهاي مختلف ترکيبي سينوس فرونتال و تيغه بيني در تصاویر رادیوگرافی، جهت تشخیص و افتراق دو جنس، قابل استفاده نمي‌باشد.

كليد واژه‌ها: دندانپزشکی قانونی؛ سینوس پیشانی؛ تیغه بینی
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
قدوسیآ, غفاریر, رحیم زادهن, رحمتیآ, ghodoosi A, Ghaffari R, Rahimzadeh N, Rahmati A. توزيع فراواني الگوهاي مختلف ترکيبي سينوس پیشانی و تيغه بيني در زنان و مردان مراجعه کننده به یک مرکز بهداشتی-درمانی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):33-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/875

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد