بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two پس از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی

  • حمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محسن هاشمی نیا استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رحمان ناظری دانشجوي دندانپزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پدرام ایرانمنش دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • حمید مجتهدی دانشجوي دندانپزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Hamid Razavian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mohsen Hasheminia Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Rahman Nazeri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Pedram Iranmanesh DDS, Isfahan, Iran
  • Hamid Mojtahedi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: امروزه در درمان ریشه فایل‌های نیکل-تیتانیوم روتاری مزایای بسیاری داشته و مورد قبول واقع شده‌اند. استريليزاسيون فایل‌های روتاری به واسطه‌ی استفاده‌ی مکرر کلینیکی از آنها ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استريليزاسيون بر تغییرات سطحی فایل روتاری M-twoبا کمک تصاویر ميكروسكوپ الکترونی بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش نوعی مطالعه‌ی مداخله‌ای آزمایشگاهی آینده‌نگر بود که روی 10 عدد فایل روتاری M-two ( (VDW – Munich – Germanyبه طول 25 میلی‌متر و تیپر 6% انجام شد. نمونه‌ها در هر مرحله یک‌بار قبل از اتوکلاو و سپس به ترتیب پس از 1 بار، 5 بار و 10 بار سیکل اتوکلاو توسط اسکن ميكروسكوپي الکترونی در بزرگنمایی x200 و x1000 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از لحاظ تغییرات ظاهری شامل حضور دبری، باقیمانده‌های فلزی و حفره‌دار شدن ارزیابی شدند. در این مطالعه جهت آنالیز آماری از تست Paired Sample T-test و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد (05/0=(α. یافته‌ها: تصاویر ميكروسكوپ الکترونی نشان از حضور دبری‌ها، حفرات و نقایص سطحی در هر دو گروه فایل‌ها، قبل و بعد از استريليزاسيون دارد. میزان خشونت و خوردگی سطحی فایل‌ها بعد از 10 سیکل استريليزاسيون به شکل معناداری افزایش پیدا کرد (001/0=P).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بعد از سیکل‌های متعدد استريليزاسيون، نقایص سطحی از جمله افزایش میزان و عمق حفرات، دبری‌های چسبیده و میزان خوردگی سطحی روی فایل افزایش می‌یابد. این تغییرات با تعداد سیکل‌های استريليزاسيون ارتباط داشته و سیکل منفرد استريليزاسيون تغییرات کمی را در فایل ایجاد کرد، در حالی که سیکل‌های متعدد به شکل فزاینده‌ای نقایص سطحی را افزایش داد. این نتایج نشان از محدودیت ذاتی فایل‌های روتاری در استفاده‌ی کلینیکی و به دنبال آن پروسه‌ی استريليزاسيون متعدد دارد.

كليد واژه‌ها: اندودنتيكس، استريليزاسيون، درمان ريشه
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
رضویانح, هاشمی نیام, ناظریر, ایرانمنشپ, مجتهدیح, Razavian H, Hasheminia M, Nazeri R, Iranmanesh P, Mojtahedi H. بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two پس از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];11(1):52-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/877

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد