بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما

  • عباسعلی خادمی استاد، مرکز تحقیقات ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بیژن موحدیان عطار دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نیلوفر ریخته گران دانشجوي دندانپزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم منتظری شاهتوری دانشجوي دندانپزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Abbasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Bijan Movahedian Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Niloofar Rikhtegaran Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Montazeri Shahtouri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: آگاهی از وضعیت پالپ قبل از هرگونه مداخله دندان پزشکی امری ضروری است. انتظار می‌رود دندان‌های مرتبط با شکاف وضعیت متفاوتی درجریان خون و اعصاب داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین و مقایسه شاخص‌های حیات پالپ دندان‌های کانین ماگزیلا در سمت شکاف و سمت سالم، در بیماران دارای شکاف زائده آلوئولر یکطرفه پس از جراحی پیوند استخوان به سه روش پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تحلیلی و بدون جهت پس از بررسی دندان‌های کانین در73 بیماربا شکاف زائده آلوئولار یک طرفه که مورد جراحی پیوند استخوان ( secondary bone graft ) قرار گرفته‌اند، 20 بیمار با توجه به معیارهای ورود معین شده انتخاب گردیدند و حیات دندان‌ها توسط پالس اکسیمتری و سرما و EPT(Electrical pulp test) بررسی شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از تست‌های t-test , Mann-Whitney, Chi Square آنالیز شدند (05/0=α).

یافته‌ها: در تست پالس اكسيمتري میانگین اشباع اکسیژن خون پالپ در دندان کانین سمت شکاف 65/4 ± 04/85 و در دندان کانین سمت سالم 01/4 ± 78/87 محاسبه شد که این میزان در سمت شکاف به طور معنی‌داری کمتر بود (05/0= pv). در طی انجام تست سرما بر روی دندان‌های کانین سمت شکاف 13 نفر (65 درصد) پاسخ ++ و7 نفر (35 درصد) پاسخ + داشته و در سمت سالم 7 نفر (35 درصد) پاسخ ++ و13 نفر (65 درصد) پاسخ + داشتند. بر این اساس میزان پاسخ به سرما در سمت شکاف و سمت سالم اختلاف معنی‌داری نداشت (06/0= pv) میانگین پاسخ به EPT در دندان‌های سمت شکاف 6/5 و در سمت سالم 8/5 بوده که تفاوت معنی‌داری نشان نداد (62/0= pv).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه به نظر می‌رسد پالس اکسیمتری احتمالا روش حساس‌تری نسبت به پالپ تستر و تست سرما در بررسی وضعیت پالپ دندان‌های بیماران شکاف آلوئول می‌باشد.

كليد واژه‌ها: پيوند استخوان آلوئولار، پالس اكسيمتري، آزمايش پالپ دنداني
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
خادمیع, موحدیان عطارب, ریخته گرانن, منتظری شاهتوریم, Khademi A, Movahedian B, Rikhtegaran N, Montazeri Shahtouri M. بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 3دسامبر2021];11(1):76-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/880

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد