مقایسه‌ی سیستم‌های دیجیتال CBCT, CCD, PSP در تشخیص ضایعات دمینرالیزه‌ی بین دندانی

  • روشنک غفاری استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان،ایران
  • مسیح کاویان استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • امیرحسین کوثری دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • Roshanak Ghaffari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Masih Kavian Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Amirhossein Kowsari DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: جهت كشف پوسيدگي‌هاي دنداني می‌توان از سیستم‌های راديوگرافي‌هاي ديجيتال كه داراي مزيت كاهش ميزان اکسپوژر بيمار است، استفاده کرد. هدف از اين مطالعه مقايسه بين سيستم‌های تصویربرداریcone beam computed photo stimulable phosphor plate, tomography  وcharge coupled device در تشخيص ضايعات دمينراليزه بين دنداني است.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی تحلیلی مقطعی که در آزمايشگاه انجام شد،60 دندان كشيده شده انساني با سطوح سالم مزيال وديستال انتخاب شدند. با فرز روند ¼ با قطر (5/0 ميلي‌متر) حفره‌هايي به عمق 25/0 ميلي‌متر بر روي 15سطح دندانی درست آپيكالي‌تر از ناحيه تماس دنداني وبا فرز روند ½ با قطر 6/0 ميليمتر حفراتي با عمق 3/0 ميلي‌متر بر روي 15 سطح و با  فرز روند 1 حفراتي با عمق 4/0 ميليمتر بر روي 15 سطح دندان ايجاد شد. دندان‌ها در گروه‌هاي 3 تايي در بلوك مومی مانت شدند. راديوگرافي از دندان‌ها بوسیله‌ی سیستم‌های CBCT، PSP و CCD در شرايط استاندارد گرفته شد و تصاویر توسط راديولوژيست دهان جهت تشخيص ضايعات پروگزيمال در دو مرحله زمانی با فاصله‌ی 3 هفته مشاهده شد. سپس، حساسيت و ويژگي تصاوير مورد محاسبه قرارگرفت و بررسی آماری با استفاده از آزمون کوکران انجام شد. در این مطالعه از نرم افزارSPSS  نسخه 20 استفاده شد (05/0=α).

یافته‌ها: حساسيت سیستم‌های CBCT،PSP و CCD جهت تشخيص ضايعات با عمق کوچک (m25/0– incipient) به ترتيب 100، 3/93 و7/86 درصد بود (22/0(P= و جهت تشخيص ضايعات با عمق‌های بیشتر یکسان (100 درصد) بود. در مجموع توافق بالا بين تمام سيستم‌هاي راديوگرافي و استاندارد طلايي در تشخيص ضايعات با عمق‌هاي مختلف وجود داشت (4/94 درصدCCD= و100 درصد=CBCT و PSP). ویژگی هر سه نوع سیستم 100 درصد گزارش شد.

نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي پژهش فعلي، در تشخيص ضايعات دمينراليزه با عمق‌های متفاوت برتری در حساسیت سه سیستم CBCT،PSP و CCD وجود ندارد و ویژگی هر سه سیستم یکسان به نظر می‌رسد.

كليد واژه‌ها: پوسيدگي دنداني، راديوگرافي ديجيتال، ويژگي، حساسيت
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
غفاریر, کاویانم, کوثریا, Ghaffari R, Kavian M, Kowsari A. مقایسه‌ی سیستم‌های دیجیتال CBCT, CCD, PSP در تشخیص ضایعات دمینرالیزه‌ی بین دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):94-01. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/882

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد