ارزیابی ضخامت استخوان کورتیکال ناحیه کام سخت با استفاده از تصاویر CBCT جهت قرارگیری مینی‌ایمپلنت

  • سیده مهسا خادمی قهرودی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • روشنک غفاری استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • سوسن صادقیان استادیار، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Seyedeh Mahsa Khademi Ghahroudi Postgraduate student, Department of Oral and Maxillofacial radiology, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran
  • Roshanak Ghaffari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Soosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Ortodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: استخوان کام در بسیاری از موارد به عنوان محل جاگذاری مینی‌ایمپلنت‌ به کار گرفته شده و همزمان ضخامت استخوان کورتیکال کام و بافت نرم آن فاکتورهای اساسی در تعیین موقعیت جایگذاری مینی‌ایمپلنت‌ می‌باشند. تحقیق حاضر با هدف تعیین مقادیر ضخامت استخوان کورتیکال با استفاده از تصاویر Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق توصیفی-تحلیلی،150 تصویر CBCT از مردان و زنان در دو گروه سنی 40-19 سال و 18-8 سال انتخاب و ارزیابی شدند. ضخامت استخوان کورتیکال در 8 مقطع کرونالی از تصاویر (در فواصل 3 میلی‌متری از خلف سوراخ انسیزیو) در نواحی صفر(میدلاین)، 3 و 6 میلی‌متری لترالی نسبت به میدلاین کام با استفاده از نرم‌افزار On Demand 3D اندازه‌گیری گردید. داده‌ها در دو جنس و دو گروه سنی با آزمون تی مستقل و در نواحی قدامی، میانی و خلفی کام با آزمون repeated measurement ANOVA مورد مقایسه قرار گرفتند(05/0=α).

یافته‌ها: میانگین ضخامت استخوان کورتیکال در ناحیه‌ی قدام معادل 28/0±38/1 میلی‌متر؛ در ناحیه‌ی میانی برابر 33/0±1/1 میلی‌متر و در ناحیه‌ی خلف برابر 43/0±16/1 میلی‌متر بود (001/0p<). این ضخامت در 3 میلی‌متری میدلاین در مردان به صورت معنی‌داری بیشتر از زنان  (001/0p<)و در گروه سنی 40-19 سال به صورت معنی‌داری بیشتر از گروه سنی 18-8 سال به دست آمد (03/0p<). تفاوت معنی‌داری بین دو گروه سنی و جنسی از نظر ضخامت استخوان کورتیکال در روی میدلاین و 6 میلی‌متری میدلاین مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، ناحیه‌ی قدام کام ضخیم‌ترین استخوان کورتیکال را دارد ولی جاگذاری مینی‌ایمپلنت‌ها در ناحیه‌ی خلف نیز به دلیل داشتن ضخامت کافی امکان پذیر می باشد.

كليدواژه‌ها: کام سخت، توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، وسایل ارتودنسی
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
خادمی قهرودیسم, غفاریر, صادقیانس, Khademi Ghahroudi SM, Ghaffari R, Sadeghian S. ارزیابی ضخامت استخوان کورتیکال ناحیه کام سخت با استفاده از تصاویر CBCT جهت قرارگیری مینی‌ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 9دسامبر2022];11(2):110-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/892

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد