مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت

  • پریچهر بهفرنیا استادیار، مرکز تحقیقات ایملنت‌های دندانی،‌ گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مریم خروشی استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندانپزشكي ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • الهام فخاری استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ايران
  • محمدرضا فروغی دانشجوی دکترای مواد دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Parichehr Behfarnia Assistant Professor, Dental Implant Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Khoroushi Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Elham Fakhari Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran
  • Mohammad Reza Foroughi PhD Student, Dental Materials Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: دانش پریودنتال بیشتر با دبریدمان پاکت‌های پریودنتال مرتبط است، اما در چند دهه اخیر بازسازی انساج پریودنتال و بکارگیری زیست مواد مورد توجه بیشتری قرار گرفته و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه رخ داده است. مواد به کار رفته شامل پیوند‌های استخوانی، غشاها و فاکتورهای رشد می‌باشند. هدف این مطالعه مروری بر زیست مواد به کار رفته تا به امروز و بررسی نیازهای آینده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت است.

شرح مقاله: کلیه مقالات در بانک اطلاعاتی PubMed که در سال‌های 1976 تا 2013 منتشر شده بودند و با عبارت های : بازسازی هدایت‌شده بافت، بازسازی هدایت‌شده استخوان، پیوند استخوان، غشاء و مهندسی بافت" بودند،، جستجو شدند. از مجموع خلاصه 105مقاله بدست آمده، تعدادی به صورت کامل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند که بیشتر جنبه های باليني زیست مواد را در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت مورد بررسی قرار داده بودند، انتخاب شدند.

نتیجه‌گیری: تا کنون استفاده از فاکتورهای رشد، ژن‌ها و سلول‌های بنیادی امیدوارکننده بوده است و آینده‌ی زیست مواد را بر این اساس تشکیل خواهد داد. به نظر میرسد در سال‌های آینده فرآیندهای آزمون و خطا بهترین زیست مواد را در درمانهای  پریودنتال مشخص خواهند کرد.

كليدواژه‌ها: بازسازی هدایت‌شده بافت، بازسازی هدایت‌شده استخوان، پیوند استخوان، غشاء، مهندسی بافت.
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
بهفرنیاپ, خروشیم, فخاریا, فروغیم, Behfarnia P, Khoroushi M, Fakhari E, Foroughi MR. مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 9دسامبر2022];11(2):180-94. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/900

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد