ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان

 • ندا احمدی استادیار، گروه دندانپزشكي اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • شیرین زهرا فرهاد استادیار ، گروه پریودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • فراز تیموری دستیار تخصصی ، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نوید حقایقی دستیار تخصصی، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • احسان رفیعی استادیار، گروه پریودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • فاطمه قائد رحمتی دندانپزشک، اصفهان، ایران
 • مهرداد برکتین استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • Neda Ahmadi Assistant professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Shirin Zahra Farhad Assistant professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Faraz Teymouri DDS, Isfahan, Iran
 • Navid Haghayegh Postgraduate Student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Ehsan Rafiei Assistant professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Fatemeh Ghaedrahmati DDS, Isfahan, Iran
 • Mehrdad Barekatain Assistant professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دندانی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دوران کودکی است. بعضی از مطالعات تأثیر مخرب سیگار کشیدن فعال و همچنین دود سیگار محیطی را بر پیشرفت پوسیدگی دندانی گزارش نموده‌اند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان پوسیدگی دندانی با استفاده از شاخص هاي dft و DMFT Decay-missing-filling-teeth) ) بین کودکان در معرض دود سیگار محیطی و کودکانی که در معرض دود سیگار نیستند، بود.

مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی تحلیلی، 90کودک 12-8 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. کودکان بر اساس این که تحت تأثیر دود سیگار قرار گرفته اند یا نه، به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در هر دو گروه پوسیدگی دندانی، دندان‌های از دست رفته و دندان‌های ترمیم شده با استفاده از معاینه تعیین شد و در پرسشنامه ثبت گردید و شاخص هاي dft و DMFT برای هر دو گروه محاسبه شد. همچنین ایندکس پلاک کل دهان کودکان تعیین شد و میزان آنزیم کوتینین بزاق با استفاده از روش الایزا اندازه گیری و ثبت گردید و داده ها با آزمون t مستقل تجزیه وتحلیل گردید. (05/0= α).

یافته ها: میزان شاخص dft در کودکانی که در معرض دود سیگار محیطی هستند و کودکانی که تحت تأثیر دود سیگار نمی‌باشند، با هم تفاوت معنی‌دار نداشت (35/0Pvalue= ) و میزان شاخصDMFT در دو گروه مورد و شاهد، با هم تفاوت معنی‌دار نداشت (61/0Pvalue=) و همچنین میزان کوتینین بزاق در دو گروه مورد مطالعه با هم تفاوت معنی‌دار نداشت ( 96/0=Pvalue )

نتیجه گیری: کودکانی که در معرض دود سیگار محیطی قرار داشتند نسبت به کودکانی که تحت تاثیر دود سیگار محیطی نبودند به یک اندازه امکان ابتلا به پوسیدگی دندان را داشتند.

 

کلیدواژه ها: پوسیدگی های دندان، کوتینین، آلودگی ناشی از دخانیات

چاپ شده
2015-03-15
استناد به مقاله
1.
احمدین, فرهادشز, تیموریف, حقایقین, رفیعیا, قائد رحمتیف, برکتینم, Ahmadi N, Farhad SZ, Teymouri F, Haghayegh N, Rafiei E, Ghaedrahmati F, Barekatain M. ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2015 [ارجاع شده 16ژوئن2024];11(3):216-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/908

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد