خودارزیابی مبتنی بر هدف ،در زمینه ی شناخت ضایعات پاتولوژیک دهان، بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال 1393

  • نکیسا ترابی نیا استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی پروفسور ترابی نژاد، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
  • وحید عشوریون استادیار، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ندا کارگهی استادیار، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
  • محسن انتشاری دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهش هاي دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nakisa Torabinia Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department. of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Vahid Ashoorioon Assistant Professor, Educational Development Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Neda Kargahi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mohsen Enteshari Dental Student, Dental Students, Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مبتنی بر هدف توانایی دانشجویان در شناخت ضایعات پاتولوژیک دهان در چند مقطع تحصیلی انجام گرفت، تا روند تضعیف و یا تقویت مباحث نظری مطرح شده در این خصوص، در طی دوران تحصیل تا آستانه ی فارغ التحصیلی آنها ارزیابی گردد.

مواد و روشها:در این مطالعه مقطعی، توصیفی-تحليلي یک پرسشنامه به شیوه ی خودارزیابی توسط دانشجویان طراحی شد و به تائید اعضای گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت رسید.164 دانشجوی دندانپزشکی در مقاطع ترم های 6 ، 10 و 12 به روش سرشماری وارد مطالعه شده و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.

داده ها با نرم افزار SPSS وبا استفاده ازآزمون های آماری آنالیز واریانس دوطرفه، کروسکال والیس، Mann- Whitney و Post Hoc Tukey مورد تحلیل قرار گرفتند(05/0=α).

یافته ها: از 164 دانشجوی دندانپزشکی از سه مقطع تحصیلی ترم 6 (68 نفر=5/41%) ، ترم 10 (51 نفر=1/31%) و ترم 12 (45 نفر=4/27%) ، سطح نمره خود ارزیابی در ترم های 10 و 12 بالاتر از ترم6 بود(001/0=P Value). آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان دادکه اثر ترم تحصیلی و جنسیت بر میانگین نمره خود ارزیابی معنی دار بود(به ترتیب، 004/0=P Value و 006/0=P Value).

نتیجه گیری: سطح توانمندی اعلام شده از سوی دانشجویان در شناخت ضایعات مختلف دهان در ترم های 10 و 12 بالاتر از ترم 6 است و این اعلام توانمندی ،ارتباط با ترم تحصیلی و جنسیت دانشجو دارد به طوری که در دختران بیشتر از پسران است و با افزایش سن افزایش می یابد.

کلیدواژه ها: ارزیابی مبتنی برهدف، پاتولوژي دهان،تشخیص
چاپ شده
2015-06-01
استناد به مقاله
1.
ترابی نیان, عشوریونو, کارگهین, انتشاریم, Torabinia N, Ashoorioon V, Kargahi N, Enteshari M. خودارزیابی مبتنی بر هدف ،در زمینه ی شناخت ضایعات پاتولوژیک دهان، بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال 1393. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1ژوئن2015 [ارجاع شده 19می2022];11(4):317-28. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/954

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد