تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر عملکرد زنان باردار در ارتباط با سلامت دهان و دندان

  • عیسی محمدی زیدی استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • محمد پاکپور حاجی آقا مربی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • اصغر کاربرد مربی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • بنفشه محمدی زیدی مربی، کارشناس ارشد مامایی، گروه پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنتكابن، ايران
  • Isa Mohammadi Zeidi Assistant Professor of health psychology, Social Determinants of Health Research Center (SDH), Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Amir Pakpour Haji Agha Assistant Professor of health psychology, Social Determinants of Health Research Center (SDH), Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Askhar Karbord Instructor, Social Determinants of Health Research Center (SDH), Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Banafsheh Mohammadi Zeidi MSc in midwifery, Department of midwifery, Tonekabon Azad University, Tonekabon, Mazandaran, Iran

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشانگر اطلاعات ناکافی و عملکرد نامناسب زنان باردار و شیوع نسبتاً بالای پوسیدگی‌های دندانی و سایر بیماری‌های پریودنتال در آنها است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر مداخله آموزشی بر عملکرد زنان باردار در ارتباط با سلامت دهان و دندان با کاربرد مدل مراحل تغییر بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی شاهدار تصادفی بود که در نیمه اول سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 130 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده‌های دموگرافیک، سوالات مربوط به سازه‌های مدل مراحل تغییر و عملکرد زنان باردار نسبت به بهداشت دهان و دندان با استفاده از پرسشنامه خودایفا روا و پایا قبل و بعد از مداخله آموزشی، گردآوری شد. بر اساس نیازسنجی و با توجه به سازه‌های مدل، 3 جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای به همراه سخنرانی، پرسش و پاسخ و ارائه پمفلت برای گروه تجربی برگزار شد. نهایتاً داده‌ها وارد نرم افزار SPSS شد و با آزمون‌های آماري کای دو، تی مستقل و زوجی، ویلکاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. (05/0= α).

یافته‌ها: میانگین خودکارآمدی (از 4/6 ± 6/23 به 6/8 ± 5/39 )، مراحل آمادگی (7/0 ± 2/4 به 9/0 ± 6/1)، منافع (از 0/9 ± 2/29 به 3/12 ± 4/51) و فرایندهای تغییر (از 1/8 ± 9/27 به 5/10 ± 4/54 ) افزایش و میانگین هزینه‌ها (از 7/5 ± 4/24  به 0/7 ± 7/11) پس از آموزش در گروه  تجربی کاهش یافت (001/0 >P). همچنین میانگین عملکرد (از 8/6 ± 0/49  به 4/9 ± 6/73) زنان باردار در ارتباط با بهداشت دهان و دندان نیز در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش یافت (001/0 >P)

نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی با بکارگیری تئوری مراحل تغییر در زنان باردار قادر است رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دهان و دندان را بهبود بدهد و عوامل مستعد کننده و زیربنای پذیرش رفتار بهداشتی را به طور مطلوب بپروراند.

کلید واژه‌ها: بهداشت دهان و دندان، بارداری، خودکارآمدی، رفتار بهداشتی، ارتقاي سلامت.
چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
محمدی زیدیع, پاکپور حاجی آقام, کاربردا, محمدی زیدیب, Mohammadi Zeidi I, Pakpour Haji Agha A, Karbord A, Mohammadi Zeidi B. تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر عملکرد زنان باردار در ارتباط با سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 19می2022];11(4):329-45. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/957

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد