بررسی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر اصفهان

  • فائزه اسلامی‌پور Faezeh Eslamipour دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌‌پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی‌‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احسان یزدچی Ehsan Yazdchi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: از آنجا که حرفه دندانپزشکی به خودی خود شغلی پر استرس است زمینه­ی بروز فرسودگی شغلی در دندانپزشکان وجود دارد. لذا در این تحقیق به بررسی شیوع و شدت فرسودگی شغلی در بین دندانپزشکان شهر اصفهان در سال 1392 پرداخته شد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی در 300 نفر از دندانپزشکان شاغل در شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ بود که به زبان فارسی روا و پایا گردیده است. سوالات پرسشنامه شامل سه حیطه خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی می ­باشد. آنالیزهای آماری توصیفی جهت داده ­های توصیفی و آزمون کای دو، آزمون t-Test و آنالیز واریانس یکطرفه جهت آنالیزهای تحلیلی داده ­ها استفاده ­گردید.سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته­ ها : میانگین نمره فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در دندانپزشکان به ترتیب  (طیف 132-0) 3/23 ± 6/36 و (طیف 154-0) 2/16 ± 5/75 بوده و در حیطه ها میانگین شدت خستگی عاطفی (طیف 0 تا 63) 2/12 ± 12/20 ومسخ شخصیتی (طیف 0 تا 35 ) 2/4 ± 7/3 واحساس عدم موفقیت فردی (طیف 0 تا 56 )  14/9 ± 72/14 بدست آمد. فراوانی و شدت خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در مردان بیشتر بود (p value > 0/05) .همچنین فراوانی احساس عدم موفقیت فردی درافراد مجرد بیشتر بود (p value = 0/02). فراوانی و شدت مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی در افراد با سن کمتر بیشتر بود (p value < 0/05).

نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج بدست آمده فرسودگی شغلی، بین دندانپزشکان شاغل در شهر اصفهان درجه فراوانی و شدت کمی دارد. بنابر یافته­ها، زنان، افراد متاهل، افراد با سن و سابقه کاری بیشتر، کمتر دچار فرسودگی شغلی هستند. مطالعات دقیق تری جهت بررسی عوامل موثر و میزان تاثیر این عوامل بر این پدیده پیشنهاد می­گردد.

کلید واژه ­ها: فرسودگی شغلی، دندانپزشک،  شیوع، ایران، رضایت فردی

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Faezeh Eslamipourفا, Ehsan Yazdchiای. بررسی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 13ژوئن2024];12(4):408-17. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/962

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد