[1]
مهدی زادهم., زارع جهرمیم., کلونی جهرمیع., روشن ضمیرن., Mehdizadeh, M., Zare Jahromy, M., Kalvani Jahromy, A. و Roshanzamir, N. 2015. اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 5 (سپتامبر 2015), 404-397.