[1]
Masoud Saatchiم.س., Naghmeh Shenasaن.ش., Seyed Masoud Emamiس.م.ا. و Ali Reza Farhadع.ف. 2018. تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی در موفقیت بی‌حسی بلاک آلوئولار فک پایین در دندان‌های مولر با پالپیت علامت‌دار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 13, 4 (ژانویه 2018), 343-350.