[1]
Moosavi, H., Nojoomian, M., Ahrari, F., موسويح., نجوميانم.س. و احراريف. 2009. ارزيابي بالینی ترمیم‌های آمالگام باند شونده در دندان‌هاي پرمولر معالجه ريشه شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 4, 1 (فوریه 2009), 1-7.