[1]
شادمهرا., هاشمیع., هاشمی‌نیاس.م., Shadmehr, E., Hahshemi, A. و Hasheminia, S.M. 2016. بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 1 (می 2016), 27-32.