[1]
آذریانم., شکری مژدهیم., رسولیم., Azarian, M., Shokri Mozhdehi, M. و Rasouli, M. 2016. میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 1 (می 2016), 52-58.