[1]
سیفیص., موعودیا., هاشمی‌پورگ., فروغیر., نصرتیک., Seifi, S., Moodi, E., Hashemipour, G., Fouroghi, R. و Nosrati, K. 2016. گزارش دو مورد کراتوسیست متعدد سندرمیک و غیرسندرمیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 1 (می 2016), 97-105.