[1]
پاکپور حاجی آقاا., احسانین., پوراسماعیلم., علیجان‌زادهم., Pakpour Haji Agha, A., Ehsani, N., Pouresmaeil, M. و Alijanzadeh, M. 2016. وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش‌‌‌آموزان پیش‌دبستانی استان البرز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 1 (ژوئن 2016), 72-80.