[1]
شیرانیف., امرالهیم., امرالهین., Shirani, F., Amrollahi, M. و Amrollahi, N. 2016. تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 2 (جولای 2016), 165-174.