[1]
Shiva Mortazaviش.م., Dana Tahririanد.ت. و Farshid Fathiف.ف. 2018. بررسی نحوه‌ی انتخاب و استفاده از خمیر دندان در کودکان 3-5 سال شهر یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 14, 1 (ژانویه 2018), 45-55.