[1]
امین خالقیA.K., اعظم پوریوسفA.P. و محسن هرمزیM.H. 2021. مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 103-110. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6873.