[1]
امین خالقیA.K., ملیحه تقی‌زادهM.T. و محسن هرمزیM.H. 2021. بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 111-119. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6875.