[1]
سارا فتوحی عشینS.F.A., قاسمی تودشکچوییD.G.T. و مهرداد برکتینM.B. 2022. اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 338-347. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12091.