[1]
امین خالقیA.K., امین ارچینA.A. و مجتبی آذریان بروجنیM.A.B. 2021. بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 137-148. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6877.