[1]
امین خالقیA.K., پریسا فغانیP.F. و مجتبی آذریان بروجنیM.A.B. 2021. بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 292-300. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7533.