[1]
فیروزه نیلچیانF.N. و رضا رضاییR.R. 2021. بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 313-320. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7535.