[1]
سعید نوراللهیانS.N., فریناز شیربانF.S. و وحید مجیریV.M. 2021. بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 129-136. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6876.