[1]
یداله سلیمانی شایستهY.S.S., مهرداد پنج نوشM.P., احمدرضا شمشیریA.S., امین خلیل‌نژادA.K., مجتبی بیانیM.B. و محمد مهدی پنجعلی زادهM.M.P. 2021. بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 191-197. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6883.