[1]
مریم بهارلوییM.B., مهدی رفیعیM.R., نسیم اثناعشریN.E. و آیدا رجاییA.R. 2021. ارزیابی اثر اسانس آویشن و فلوکونازول بر تجمع کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوک موتانس بر روی دستگاه‌های متحرک ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 120-128. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6874.