[1]
مسعود احمدیM.A., آتوسا امین‌زادهA.A.G., شیرین زهرا فرهادS.Z.F. و زهره نوروزیZ.N. 2021. مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2021), 376-383. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8641.