[1]
فتانه قربانی جوادپورF.G., وحید رخشانV.R. و نگین عاشوریN.A. 2021. بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2021), 56-63. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i1.5915.