[1]
مهسا عباسیM.A., بهناز عبادیانB.E. و نگین امینیان پورN.A. 2021. مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 206-215. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6885.