[1]
عاطفه پورفتاحیA.P., هاجر عطارزادهH.A. و فروزان وحیدیF.V. 2021. ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 225-233. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7526.