[1]
زهرا علی مهتریZ.A.M., مهدی رفیعیM.R., سعید آذربایجانیS.A., ندا احمدی روزبهانیN.A.R. و امیر حسین معینیA.H.M. 2021. شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 321-328. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7536.