[1]
فائزه کشوری‌فردF.K., مهدی رفیعیM.R., سوسن صادقیانS.S., هادی فرهادیH.F. و نفیسه شیرانیN.S. 2021. فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 253-261. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7529.