[1]
حمیرا مردانیH.M., بهاره رشنوادیB.R. و نوشین افشار مقدمN.A.M. 2022. تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 388-397. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12096.