[1]
فتانه قربانی جوادپورF.G. 2021. وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 337-341. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7538.