[1]
امید شیخیO.S., الهام فخاریE.F. و عزیزه کریمیانA.K. 2021. بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 234-241. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7527.