[1]
احسان علی‌آبادیE.A. و نیما جلالیN.J. 2021. بررسی هزینه‌های تروماهای فک و صورت در بیمارستان شهید رجایی شیراز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 166-174. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6879.