[1]
پریسا حاجیانP.H., امیر منصور شیرانیA.M.S. و مریم خسرویM.K. 2021. مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 175-182. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6881.