[1]
امیرمحمد اسماعیلیانA.E., آزاده ترک‌زادهA.T., امین مرتهبA.M. و آزاده ذکریائی جویباریA.Z.J. 2021. بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 329-336. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7537.