[1]
فروز کشانیF.K., سید محمد رضویS.M.R. و نگار جلال پورN.J. 2021. آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 273-282. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7531.