[1]
بهاره ناظمی سلمانB.N.S., فایزه جعفریF.J., شبنم تمجید شبستریS.T.S., سقراط فقیه زادهS.F. و سیده سولماز طاهریS.S.T. 2021. بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 301-312. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7534.