[1]
شیرین مرزوقیS.M., رضا سالاری مقدمR.S.-M., ریحانه فقیهیانR.F., سمانه مرادیS.M. و مهدی سلطانیM.S. 2021. اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2021), 467-473. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8660.