[1]
الهه نجفیE.N., مصطفی امینی رارانیM.A.-R. و مریم معینیM.M. 2022. عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 59-69. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10073.