[1]
عبدالرحيم داوریA.D., علیرضا دانش کاظمیA.D., ساناز عباسیS.A. و فرزاد ضیائیF.Z. 2022. بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (سپتامبر 2022). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1897.