[1]
گلنوش مومنیG.M., احسان رفیعیE.R., پریسا رنجبریانP.R. و سجاد باباییS.B. 2022. ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (دسامبر 2022), 348-355. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1963.